Esteu aquí

Subvencions a entitats

Subvencions a entitats

Qui pot demanar una subvenció?

De conformitat amb l'establert a l'article 8 de  l'Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, podran obtenir la condició de beneficiaris/àries les persones físiques o jurídiques que tramitin la corresponent sol·licitud i acreditin degudament el compliment dels següents requisits:

  • Estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Associacions i Entitats ciutadanes (RMAEC) de Sant Andreu de Llavaneres.
  • No estar incurs en el règim d'incompatibilitats i prohibicions vigent d'acord amb l'article 13,2 i 3 LGS en relació amb els arts. 18, 19 i 22,1 RLGS
  • Estar al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, d'acord amb l'article 13,2 e) LGS en relació amb els arts. 18, 19 i 22,1 RLGS
  • Haver justificat suficientment les ajudes econòmiques rebudes amb anterioritat de l'Ajuntament. Que duguin a terme actuacions o programes d'utilitat pública o interès social per al municipi de Sant Andreu de Llavaneres.
  • Que les activitats complementin o supleixin la competència municipal de l'article 1 d'aquestes Bases. Que les activitats que realitzin siguin sense afany de lucre.

Com sol·licitar la subvenció?

Empleneu la instància electrònica i adjunteu-hi la documentació que s'indica a continuació (recordeu que la normativa obliga a presentar les sol·licituds de manera telemàtica).

  • Identificació de qui ha de ser el beneficiari, el seu domicili, a efectes de notificacions. Documentació: imatge esnejada del CIF de l'entitat i documentació acreditativa de la legal constitució i inscripció de l'entitat pel cas que sigui la primera vegada que se sol·licita la subvenció.
  • Full de dades bancàries en cas que aquestes dades hagin variat respecte l'any anterior o si és la primera vegada que es sol·licita la subvenció (model normalitzat).
  • Memòria de l'obra o activitat a subvencionar (en cas que la descripció de l'activitat requereixi aportar informació complementària).
  • Pressupost total de les despeses previstes i declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat (model normalitzat).
  • Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, de compromís de reunir els requisits específics exigits i d'acceptació de les condicions de la subvenció (model normalitzat).

Com tramitar la justificació de la subvenció?

Tota entitat que ha demanat una subvenció ha de presentar una justificació de la mateixa, aportant una memòria del projecte subvencionat, un estat de liquidació del pressupost de l'activitat, una relació dels justificants presentats i una relació de beneficiaris de les activitats de l´entitat residents a Sant Andreu de Llavaneres, si és el cas. Ho podeu fer aquí.