Esteu aquí

Avís legal

Avís legal

Sobre aquest avís legal
Aquest avís legal regula les condiciones generales d’ús i serveis de la pàgina, propietat de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

La utilització d’aquest portal us atribueix la condició d’usuari d’aquest lloc web, cosa que implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions d’aquest avís legal.

Ús correcte del lloc web
Aquest lloc web és únic i d’ús exclusiu dels usuaris. L’usuari es compromet a no utilitzar aquest lloc web amb finalitats il·legals o prohibides.

L’usuari accepta utilitzar el servei sense fins lucratius. També accepta informar a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres de manera oportuna si observa un ús no autoritzat o inadequat del servei per part de tercers o violacions de drets d’autor, marques registrades o altres drets que el servei pogués arribar a infringir o viceversa.

Propietat industrial
Es prohibeix la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels continguts d’aquest lloc web amb finalitat comercial.

No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa per part dels legítims titulars.

L'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al lloc web i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que ofereix com la seva forma de presentar-los o localitzar-los.

Responsabilitat
Amb caràcter general, els usuaris hauran de fer un ús adequat del lloc web, d’acord amb les condicions i els termes anteriors, sense que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres tingui cap responsabilitat per una utilització indeguda.

L'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres no garanteix l’absència de virus o d’altres elements lesius que puguin ocasionar danys o alteracions en el sistema informàtic. De manera que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers