Esteu aquí

Com ens organitzem a l’entitat

Com ens organitzem a l’entitat

Els estatuts contemplen que els òrgans de representació, govern i administració de l’entitat són l’Assemblea General, la Junta General (seccions i directiva ), la Junta Directiva i el President.

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’entitat, que restarà integrada per tots els seus associats amb dret a vot.

La Junta Directiva està formada per un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i un Vocal, escollits tots ells per l’Assemblea General.

El President ostenta la representació legal de l’entitat.

Actualment la Junta Directiva està formada per:

President: Joan Devesa

Vicepresidenta: Olga Valls Almer

Tresorera: Marti Valls Corbalan

Secretaria : Mª Angels Sala i Cabot